pH

MARIJA 84's picture

Koliki je pH rastvora nastalog mesanjem 1200ml rastvora HCl konc 0,5mol/L i 800ml rastvora NH3 konc 1mol/L...hvala unapred...

tacan odgovor je 8,78

milicaradenkovic's picture

HCl+NH3--------------->NH4Cl

n(HCl)=c*V=0.5*1.2=0.6 mol

n(NH3)=c*V=0.8*1=0.8 mol

u visku je baza

n1(NH3)=n(HCl)=0.6 mol

n*(NH3)=n(NH3)-n1(NH3)=0.8-0.6=0.2 mol

Vu=V1+V2=1200+800=2000 ml

{NH3}=n*(NH3)/Vu=0.2/2=0.1 mol

Kb={NH4+}*{OH-}/{NH3}

{NH4+}={OH-}=x

1.8*10(-5)=x*2/0.1

x*2=1.8*10(-6)

x=(koren(1.8*10(-6))=1.34*10(-3)

{OH-}=1.34*10(-3) mol/l

pOH= -log{OH-}= +-log{1.34*10(-3)}=2.87

pH=14-2.87=11.13

 

MARIJA 84's picture

Hvala ti puno na resenju...

 u zadatku nam nije dato Kb=1,8*10-5, jel smem da koristim taj podatak?

Jel njima onda nije tacno resenje 8,78?

i samo jos jedno pitanje, zasto u molovima NH3 koristimo ove molove u visku a ne broj molova koji je reagovao

n*(NH3)=n(NH3)-n1(NH3)=0.8-0.6=0.2 mol

Vu=V1+V2=1200+800=2000 ml

{NH3}=n*(NH3)/Vu=0.2/2=0.1 mol

milicaradenkovic's picture

Obicno ce ti u zadatku dati vrednost za Ka ili Kb .Ja mislim da njima nije tacno resenje ali provericu . Kada imas nesto u visku koristis te molove koji su u visku jer su to ne proreagovali molovi kiseline ili baze zavisi sta ti je u visku.

NebojsaZ's picture

Nije tacno resen zadatak.

Posto je amonijak u visku, gradi se puferski sistem NH3/NH4+

Broj molova nastalog amonijum jona je 0.6, a broj molova NH3 u visku je 0.2
Koncentraciju hidronijum jona u puferu racunate preko henderson-hasselbach-ove jednacine

[H3O+]=Kk*n(kiselog oblika pufera)/n(baznog oblika pufera)

[H3O+]=10^-9.25 * 0.6/0.2 = 1.68*10^-9 mol/dm3
pH=8.77