Stehiometrija - zadaci

nemanja2098's picture

1.Koliko je grama živa(II)-oksida potrebno za dobijanje 1,5 g kiseonika?

2. U zatvorenom sudu izmešano je 7,3g gasovitog HCl sa 4,0 g gasovitog NH3. Izračunajte koliko je grama NH4Cl nastalo pri reakciji. Takođe odredite masu nesjedinjenog gasa.

3.Koliko se kubnim decimetara etina,C2H2 pri normalnim uslovima može dobiti reakcijom 0,8 kg kalcijum-karbonata,CaC2 sa vodom?

buduci_student's picture

1. HgO--->Hg + 1/2 O2

    2HgO--->2Hg + O2

    n(HgO) : n(O2)=2:1

    n(O2)=m/M=1,5

    n(O2)=0,046875 mol

    n(HgO) : 0,046875 mol O2=2:1

    n(HgO)=0,09375 mol

    n(HgO)=m/M

    m=n*M

    m=0,09375*216,59

    m=20,305 g

2. NH3 + HCl --->NH4Cl

    n(NH3) : n(NH4Cl)=1:1

    n(HCl) : n(NH4Cl)=1:1

    n(NH3)=4/17=0,2353

    n(HCl)=7,3/36,46=0,2003

    HCl je limitirajuci reagent pa je NH3 u visku,odnosno 0,035 mol NH3 (0,595 g toliko ce nastati nesjedinjenog gasa)

    n(NH4Cl)=0,4006mol

    m(NH4Cl)=n*M=0,4006 mol * 52,5 g/mol=21,0,315 g

3. CaC2 + 2H2O ----> C2H2 + Ca(OH)2

n(CaC2)=800/64=12,5 mol

12,5 mol(CaC2) : n(C2H2) =1:1

n(C2H2)=12,5 mol

n=V/Vm

V=n*Vm=12,5*22,4=280 dm3

mrqui's picture

Ne bih se složio sa 2. zadatkom po rešenju. 
HCl + NH3 - NH4Cl (jednačina je balansirana, svaki od reaktanata, a i proizvod ima - 1 mol) 
m(HCl) = 7.3g 
Iz toga sledi da će n(HCl)=7.3g/36.45g/mol = 0.2 mol 
Kako se n(HCl) nalazi u istom odnosu sa n(NH4Cl), tj n(HCl) : n(NH4Cl) = 1 : 1 
Onda isto važi i za n(NH4Cl) = 0.2 mol 
M(NH4Cl) = 53.491 g/mol 
Masa (NH4Cl) = 0.2 mol * 53.49 g/mol = 10.7g - NH4Cl

Računanje nesjedinjenog gasa - Kako se reakcija nalazi u jednakom odnosu, onda se može primeniti da će 7,3g + 4g - 11.3g (NH4Cl), tj. možemo reći da je rezultat nesjedinjenog gasa 11.3g - 10.7 g, tako da bi masa nesjedinjenog gasa bila - 0.6g.

Pozdrav.

mrqui's picture

Mada se i masa nesjedinjenog gasa može izračunati i preko limitirajućeg reaktanta - 
7.3 g - x
36.45g - 17g 

x=3.4g (S tom masom, količnici su u odnosu), što bi značilo da je masa nesjedinjenog gasa (NH3) - 4g - 3,4g a to jeste 0.6g. 

njofrta's picture

odredi masu ugljenik 4 oksida koja se dobija sagorevanjem 800 g 4 - metilheksanske kis

Ana75555's picture

Koliko grama metalnog natrijuma može da se dobije elektrolizom 55.5 g rastopa natrijum- hlorida. Rješenje je m=23g.

Sneskoly's picture

Koliko se CaSO4 dobije u reakciji između 50g čistog CaCO3 i H2SO4?