Proracun

hemicar1234's picture

Na AAS su određeni sadržaji metala u kozmetici. Naravno jedinica u kojoj su dobijeni rezultati je mg/l. Kako pretvoriti u mg/kg. Rastvarač je naravno voda.