Organska hemija, sema reakcija

andjela's picture

Jedinjenje A(C7H8O) hidrogenovanjem u prisustvu Ni kao katalizatora daje proizvod B (C7H14O)koji zagrijavanjem sa razblazenom sumpornom kiselinom prelazi u jeidnjenje C (C7H12),koje hidrogenovanjem u prisustvu Pt-katalizatora daje metilcikloheksan. odgovarajucim jednacinama doci do jedinjenja A.

urostodorovic95's picture

Jedinjenje A je benzil alkohol, katalitičkom hidrogenizacijom daje cikloheksilmetanol, koji prilikom intramolekulske dehidratacije daje metilencikloheksan, a kada se ovo jedinjenje  redukuje pomoću Pt/H2, nastaje metilcikloheksan.