Biuretska reakcija

box's picture

Kako glasi tok biuretske reakcije? (samo u teoriji)

milicaradenkovic's picture

Biuretska reakcija se koristi kod dokazivanja proteina. Reaguju 2 molekula uree u prisustvu bakarnog jona i formira se kompleks. Biuretska reakcija se odigrava tako sto se vodeni rastvor(Na, K-tartarata, CuSO4 i NaOH) pomesa u odredjenom odnosu sa rastvorom uzorka i stavi da odstoji 30 min. da se ljubicasta boja potpuno razvije a zatim se meri apsorbanca u intervalu od 520-560 nm. Iz dobijene apsorbance se odredjuje % proteina u uzorku.