Zadatak

kalijumovastipsa's picture

Odrediti empirijsku i molekulsku formulu gasovitog ugljovodonika koji sadrzi 85,63% ugljenika,ako 0,471 g tog gasa zauzima 268cm3 na 18*C i 101kPa.

Acetofenon's picture

w(C)=85.63%

mgasa=0.471g

V=0.268L

emp. i molek. = ? ?


0.471g : 0.268L = xg :22.4L

xg=39.36g gasa

m(C)=xg*w(C)=33.7g

n(C)=m/Ar=2.8≈3mol

w(H)=100%-85.63%=14.37%

w(H)=n*Ar(H)/39.36g

n*Ar(H)=5.65

n=5.65/1=5.65mol≈6mol

C3H6 molekulska

n(C)=85.63/12=7.13 

n(H)=14.37/1=14.37

sad ove skratiš sa 7.13

n(C)=1mol

n(H)=2.01≈2mol

CH2 empirijska 

 

kalijumovastipsa's picture

Hvala mnogo.:)