Termičko razlaganje i masa taloga

DanijelH.'s picture

Pri potpunom termičkom razlaganju kalijum-hlorata prema jednačini: 2KClO3=2KCl+3O2 izdvojeno je 5,20 dm3 kiseonika.Ako su reaktant na početku reakcije i proizvodi na kraju reakcije na standardnom pritisku i 25 stepeni celzijusa, izračunati količinu toplote koja se oslobađa u ovoj reakciji. Izračunati masu taloga srebro(I)-hlorida koji nastaje kada se čvrsti ostatak zaostao nakon razlaganja kalijum-hlorata doda u rastvor koji sadrži 0,255 mola srebro(I)-nitrata.