pH vrijednost

Hemulen's picture

U 500 mL rastvora nalazi se 5,3g Na2CO3. Kolika je pH-vrijednost ovog rastvora ? 
Mr(Na2CO3) = 106. Konstante jonizacije karbonatne kiseline su : KA1= 4,5*10-7 i KA2=4,7*10-11 

Obzirom da se hidroliza odvija u dva stepena,u zadatku su ponuđene const. I i II jonizacije kiseline. Kada se računa Kh, da li za prvi stepen hidrolize pišemo: 
Kh1=Kw/KA1    ili    Kh1=Kw/KA2   ?  ( zašto KA2 )