Šećeri

asterix's picture

Zašto se kod ketoheksoza keto skupina uvek nalazi na 2. C atomu, a ne na nekom drugom C atomu? 

Kada nastaje alfa izomer šećera, a kada beta? Nalaze li se uvek u jednakim količinama u nekoj smesi?