Organska hemija

Sara M's picture
  1. Pri kojoj će vrijednosti pH biti postignuto (metodom elektroforeze) najefikasnije razdvajanje proteinske smjese sastavljene od mioglobina i himotripsinogena. Izoelektrična tačka mioglobina je pH 7,0 a himotripsinogena  pH 9,5.   1) 8,25     2) 7,0     3) 9,5     4) 16,5     5) 3,5
  2. Monosaharidi A i B pripadaju L-seriji i njihovom dehidratacijom postaje hidroksimetilfurfural. Oksidacijom sa HNO3 oba daju optički neaktivne aldarne kiseline. Napisati strukturne formule dijastereomernih monosaharida A i B.
  3. Napisati strukturnu formulu ozazona maltoze.

 Unaprijed hvala :)