Organska hemija- alkoholi (zadatak)

Dino98's picture

1.  Prikaži praktičnu sintezu svakog od sljedećih spojeva iz alkohola koji sadrže ne više od četiri atoma ugljika i svih potrebnih organskih i anorganskih reagenasa.

a) 2-Heksanol ( iz 1-butanola i etanola)

b) 2,2-dimetil-1-propanol (iz terc-butil alkohola (2-metil-2- propanola) i metanola)

LP !