Organska hemija

Moonlight's picture

Od 5g kristalnog bakar(II)sulfata (CuSO4*5H2O) pripremljen je Felingov rastvor. Koliko grama etanala se moze oksidovati ovim rastvorom?

Hvala unaprijed! :)

milicaradenkovic's picture

CH3CHO+2CuSO4+4NaOH------------------>Cu2O+CH3COOH+2Na2SO4+2H2O

5 g---------------250 g/mol

x g----------------160 g/mol

x=160*5/250=3.2 g CuSO4

n(CuSO4)=m/Mr=3.2/160=0.02 mol

n(CuSO4):n(CH3CHO)=2:1

n(CH3CHO)=n(CuSO4)*1/2=0.02*1/2=0.01 mol

m(CH3CHO)=n(CH3CHO)*Mr=0.01*44=0.44 g

Moonlight's picture

Hvala :).