Koncentracija jona kalcijuma

MD's picture

U 100cm^3 zasićenog rastvora CaF na 25 stepeni dodato je 0,42g NaF, čiji je prividan stepen disocijacije u tom rastvoru bio 90%. Izračunati koncentraciju jona Ca pre i posle dodavanja NaF.

milicaradenkovic's picture

rastvorljivost CaF2 U 100 cm3 je 1.7*10(-3) g

CaF2--------------->Ca2+ + 2F-

n(CaF2)=m/Mr=1.7*10(-3)/78.08=2.2*10(-5) mol

{CaF2}=n(CaF20/V=2.2*10(-5)/0.1=2.2*10(-4) mol/l

{Ca2+}={CaF2}=2.2*10(-4) mol/l

n(NaF)=m/Mr=0.42/42=0.01 mol

{NaF}=n(NaF)/V*alfa=0.01/0.1*0.9=0.09 mol/l

Ksp=4*R*3=4*(2.2*10(-4))=4.3*10(-11) CaF2

{Ca2+}=Ksp/4*{F-}*2

{Ca2+}=4.3*10(-11)/4*(0.09)*2=1.33*10(-9) mol/l

MD's picture

Ovde imam neka dva rezultata. Imam [Ca2+]1 = 2.1*10^-4 mol/dm^3 i [Ca2+]2 = 4.8*10^-9 mol/dm^3

milicaradenkovic's picture

Prvi deo je tacan ja sam dobila {Ca2+}=2.2*10(-4) mol/l a za drugi deo je {Ca2+}=Ksp/{F-}*2 bez 4 i dobija se

{Ca2+}=4.3*10(-11)/(0.09)*2=5.3*10(-9) mol/l