Reakcije soli organksih kiselina i baza

Aurum's picture

Zanima me da li reaguju recimo Na-propionat i NaOH i šta bi u tom slučaju nastajalo?