Gravimetrijska analiza

šobot's picture

Smeša barijum-hlorida i BaCl2*2H2O mase 1,2920 g, nakon sušenja, pri čemu je isparila sva voda, ima masu 1,1870 g. Izračunati maseni udeo BaCl2 * 2H2O u smeši.

Rešenje: 0,5512