Masa magnezijum oksalata

MD's picture

Talog Mg oksalata ispran je sa 50cm^3 rastvora oksalne kiseline koncentracije 0,2mol/dm^3 u kome je stepen jonizacije 30%. Izračunati masu Mg oksalata koja se pri tome rastvorila na 25 stepeni. Koliko bi puta bio veći gubitak soli da je za ispiranje upotrebljena voda umesto rastvora soli?

milicaradenkovic's picture

Ja mislim da je resenje sladece mada nisam sigurna

Ksp=8.6*10(-5) 

MgC2O4-------------->Mg2+ + C2O42-

Ksp=R*2

R=(koren(Ksp))=(koren(8.6*10(-5)))=9.27*10(-3) mol/l

n(MgC2O4)=9.27*10(-3) mol

m(MgC2O4)=n(MgC2O4)*Mr=9.27*10(-3)*112=1.04 g

kada je talog ispran sa oksalnom kiselinom

n(H2C2O4)=c*V=0.2*0.05=0.01 mol

c(H2C2O4)=0.01 mol/l

{C2O42-}=c(H2C2O4)*alfa=0.01*0.3=0.003 mol/l

{Mg2+}=Ksp/{C2O42-}=8.6*10(-5)/0.003=2.87*10(-2) mol/l

{MgC2O4}={Mg2+}=2.87*10(-2) mol/l

m(MgC2O4)=n(MgC2O4)*Mr=2.87*10(-2)*112=3.2144 g

(gubitak soli)=3.2144/1.04=3 gubitak soli bi bio veci 3 puta

 

MD's picture

Rešenje je 7,6mg, a gubitak je veći 6,6 puta.