Ebulioskopija

asterix's picture

Pripravljena je smesa joda u benzenu. Izračunajte maseni procenat joda u smesi na temelju sledećih podataka: tv(C6H6)=80.15 ºC, ebulioskopska konstanta C6H6 je 2.53 KKg/mol, a temperatura ključanja smese je 81.26 ºC. R: 10 %