Konstanta disocijacije

Jolee's picture

Konstanta disocijacije H3O+ jona je 55 mol/dm3. Izracunajte konstantu disocijacije konjugovane baze ove kiseline-vode.

Dino98's picture

Voda je veoma slab elektrolit, disocira prema sljedećoj jednačini :

H2O <---------> H^+ + OH^-

 

Ukoliko primijenimo Zakon o djelovanju masa na reakciju disocijacije vode dobivamo :

Kc = c(H^+) * c(OH^-) / c(H2O) = 1,8 * 10^-6 mol /L

Kc = 1,8 * 10^-6 mol/L * 55,56 mol/L = 1*10^-14 mol^2/dm^6

Kw= c(H^+) * c(OH^-) = 10^-14 mol^2/dm^6

 

Lp !

Marijaaa3's picture

Da li neko zna koja je konstanta disocijacije cijanatne kiseline?