Ako je moguce,da mi neko pomogne oko ovog zadatka

Micas's picture

Koliko ima atoma vodonika u 300 ml vodenog rastvora sumporne kiseline masenog udela 0,96 ako je gustina navedenog rastvora 1.84g/ml?

zlaja99's picture

Ja cu ga uraditi kako mislim da ide.Imas li rjesenje?

n(H+)=?

V rastvora=300 mL=0.3 L

W(H2SO4)=0.96

ro rastvora=1.84 g/mL=1.84/0.001=1840 g/L

-----------------------------------------------

H2SO4------>2H+ + SO4 2-

mrs=ro* V rastvora=1840 g/L*0.3 L=552 g

W(H2SO4)=ms/mrs=>ms=W*mrs=0.96*552=529,92 g

n=ms/M=>n=529,92 g/98 g/mol=5,4 mol

n(H2SO4):n(H+)=1:2=>n(H+)=2*n(H2SO4)=2*5,40=10,8 mol

Poz

Micas's picture

1) 6,5*10 23   2) 7,96*10 -23  3) 6,5*10-24

4)  6,5*10 24  5) 7,96* 10 na 24

Hvala puno,u svakom slucaju...:)

Dino98's picture

Zlaja99 je uradio gotovo sve..

Izračunao je količinu atoma hidrogena n(H) = 10,8 mol

Treba sad izračunati broj atoma..

NA = N/n ---> N(H)= 6,022*10^23 mol^-1 * 10,8 mol = 65,03 * 10^23

N(H) = 6,5 * 10 ^24     odgovor pod 4)

 

Pozdrav