Hemija

Miljana95il's picture

Koliko masenih procenata etanola sadrzi smjesa etanola i fenola ako je u reakciji 10g ove smjese sa natrijum hidroksidom nastalo 1,8cm3 vode? 

Rjesenje je 6