Elektrohemija

Nikola91's picture

Imam zadatak koji nemogu lako da resim, pa mi je potrebna strucna pomoc.

a) Izracunati brzinu hemijskog procesa redukcije vodonika iz rastvora na elektrodu, ako je pH vrednost rastvora 0 , i potencijal elektrode E = 0,00 V , na ovim uslovima vlada uspostavljena ravnoteza oksidacije, i redukcije vodonika kao povratna hemijska reakcija, 

 

2 H(aq)  + 2 e <----------- >   H2(g)  

rezultujuci proces je nulti, jer se u celini oba hemijska procesa koja imaju suprotnan proizvod reakcije, odvijaju jednakom brzinom hemijskog procesa, pa je ceo sistem u ravnotezi, ali zadatak je da se izracuna sama brzina procesa redukcije vodonika iz 

2 H+ (aq)  + 2 e --------- >  H(g) 

b) pod istom uslovima, pH vrednosti pH = 0 ( u tom slucaju aktivnost H+ jona je 1 mol / dm ) , ako potencijal naelektrisanja elektrode promenimo sa E = 0,00 V  za 60 mV u negativan E = -0,06 V , da li dolazi do narusavanja ravnoteze hemijskih procesa oksidorekuckije vodonika, i izracunati koliko se menja brzina hemijskog procesa redukcije vodonika ?

2 H(aq)  -------- > H2 (g)