EMS galvanskog clanka

Sunce's picture

Zadatak glasi:

Izračunati EMS galvanskog članka pri 25*C u kojem se odvija reakcija:

5Cl- + MnO4- + 8H+ -> 5/2 Cl2 + Mn2+ + 4H2O

Pritisak hlora je 1bar, koncentracija H+ jona je 1,0 mol/L. Koncentracija za sve ostale jonske vrste je 0,1 mol/L. Standardni potencijal elektroda:  E(Cl2/Cl-)=1,36V, E(MnO4-/Mn2+)=1,51V

Zanima me broj elektrona razmjenjen na katodi i anodi? Odnosno z u izrazu za računanje EMS. Da li je 5 kako sam ja izračunala?
I ukoliko možete da mi uradite zadatak, da provjerim sebe, jer nemam rješenje.
Unaprijed hvala :)