Zadatak

milica1612's picture

Koliko atoma azota i kiseonika sadrzi 1 mol oksida azota u kome su azot i kiseonik sjedinjeni u masenom odnosu 14:8?

ogi12345's picture

Azot i kiseonik su sjedinjeni u masenom odnosu 14:8, odnosno:
m(N) : m(O) = 14 : 8

Sada računaš broj molova atoma azota i kiseonika:

n(N) = m(N)/M(N) = 14g/14g/mol = 1 mol
n(O) = m(O)/M(O) = 8g/16g/mol = 0,5 mol

To znači da molovi azota i kiseonika stoje u odnosu:

n(N) : n(O) = 1 : 0,5 = 2 : 1 odnosno, oksid je N2O

Kao što vidiš iz formule, jedan mol azot(I)-oksida sadrži dva mola atoma azota i jedan mol atoma kiseonika:
n(N) = 2 mol
n(O) = 1 mol

Broj atoma elemenata računaš tako što broj molova množiš sa Avogadrovim brojem:

N(N) = n(N)•NA = 1,2*10^24=12*10^23
N(O) =n(O)•NA = 6,02*10^23 atoma