Hemija

Sangvinik19's picture

Kolika je koncentracija metalnog jona i jodid-jona u zasićenom rastvoru:

a)PbI2

b)BiI3