Analiticka hemija

milenab's picture

Izračunati pH interval za taloženje Mg(OH)2 (a- početak taloženja, b- kvantitativno taloženje), ako je početna koncentracija (Mg2+) = 10-2 M, a proizvod rastvorljivosti Ksp =6×10-10.

Navesti redosled talozenja za AgCl i Ag2CrO ako su poznate rastvorljivosti: 

Koji parametar, R ili Ksp  se koristi za upoređivanje:

AgCl i Ag2CrO4 _________R?