Prva grupa PSE

Sara9012's picture

Kalijum-superoksid se koristi kao izvor kiseonika u vjestackim plucima. Koliko se dm3 kiseonika moze dobiti iz 71g kalijum-superoksida pri pritisku 100kPa i temperaturi 20°C? Rjesenje: 18,27 dm3

Ana2304's picture

ovo ti je važna reakcija kalijum superoksida i nju zapamti:

4KO2 + CO2—>K2CO3 + 3O2

kad imas 4xMr(KOH) tada imas tri mola O2, a kada imas 71g KOH imas x mola O2 i to pises u proporciji:

284g:3mol=71g:x

x=0,75mol

čim su ti dati podaci o temperaturi i pritisku koristiš jednačinu stanja idealnog gasa:

pV=nRT

sve ti je poznato sem V

V=(nRT)/p

V=18,27dm3

Sara9012's picture

Hvala