IZRACUNAVANJE NA OSNOVU HEM. JEDNACINA

zmajneznahemiju's picture

Izracunati masu taloga koji nastaje reakcijomb1g amoniju sulfida i 3.312g olovo(II) nitrata. Ar(N)=14 Ar(H)=1 Ar(S)=32 Ar(Pb)=207.2 Ar(O)=16

1) 3.5 2) 2.392 3) 4.32 4) 2 5) 1