Srednji nivo

Alhemija

Istočna alhemija

Alhemija se počela razvijati na istoku. Njeni koreni su u bronzanom dobu u Egiptu i Mesopotamiji, gde su nastali metalurgija, bojarstvo i veština pravljenja stakla. U Aleksandriji, u trećem stoleću pre naše ere, ove tehničke veštine, spojene sa grčkim spekulativnim duhom, dale su kao proizvod alhemiju.
Kroz osvajanja i trgovinu, alhemija se proširila do Arabije, Indije i Kine, gde je preuzela praksu i filozofiju ovih istočnih kultura. Džabir ibn-Hajan i Al-Razi (Razes), arapski alhemičari iz osmog i devetog veka nove ere, prvi su razvili teoriju da se metali sastoje iz sumpora i žive, teoriju koja je kasnije snažno uticala na evropske alhemičare. Taoizam kineskog alhemičara iz četvrtog veka, Ko Hunga, odrazio se u beskrajnom traganju za „životnim eliksirom“, čime su se alhemičari vekovima bavili.

Hemija boja godišnjih doba

javorNeke boje često dovodimo u vezu sa godišnjim dobima. A otkuda baš te boje? O tome retko ko od nas razmišlja. Mi hemičari, naravno znamo odgovor i na ta pitanja. Boje u biljnom svetu koje nas asociraju na različite periode u godini, potiču od pigmenata. Najuočljiviji su pigmenti u listovima i plodovima, a boje koje na listovima najčešće viđamo su zelena, žuta i crvena.

 

Količina supstance. Mol.

2H2 + O2 -> 2H2O

Izjednačena hemijska reackija nam govori ne samo koje čestice su izreagovale i nastale u hemijskoj reakciji, već i u kom relativnom odnosu.
Na primer pri reakciji vodonika i kiseonika nastaje voda, a izjednačena hemijska reakcija nam govori da dva molekula H2 reaguju sa jednim molekulom O2 pri čemu nastaju dva molekula vode.

Kada se u praksi izvode reakcije kao što je ova, hemičari ne barataju pojedinačnim molekulima. Zapravo u pitanju su ogromni brojevi molekula.

Količina supstance. Mol.

Mol

U samo 18g vode ima 6,02 x 1023 molekula vode. Ovaj zaista ogroman broj, govori nam koliko su ustvari molekuli sitne čestice.
Obično kada nam je bitno da pokažemo koliko ima neke supstance, u svakodnevnom životu koristimo neku od jedinica za masu (gram, kilogram...).
Međutim, na pitanje koliko, trebalo bi odgovoriti nekim brojem. Pa koliko ima vode, može značiti i koliko ima čestica (molekula) u vodi. Kako bismo odgovorili onda na pitanje "koliko ima vode ako je njena masa 18g"?

Oblasti hemije

Hemijsko posuđe

Hemija je prirodna eksperimentalna nauka koja se bavi proučavanjem hemijskih osobina supstanci, njihove građe, načina na koji se menjaju i zakona po kojima se te promene odvijaju. Hemija danas zauzima centralno mesto među prirodnim naukama. U poslednja tri veka prerasla je iz mračne, gotovo nebitne i za većinu ljudi nepoznate nauke u jednog od glavnih pokretača razvoja čovečanstva. Uporedno sa njenim razvojem javila se i potreba za razvojem odvojenih disciplina (radi lakšeg izučavanja) i "savezom" sa drugim naukama.

Pages